آذری شعرلر

دیباچه

بندۀ بی مقدار، سیّد خاکسارT ارباب فهم و
فراسته و اصحاب کیاسته عرض ائدیر کی

باشلانغیج

001 حمد بی حد خدای صبحانه –
کی، چاتیب فیضی کون و امکانه!

پیغمبرین تعریفی

002 داخی یوز تحفۀ صلات و سلام،
نه قدر وار بو گردش اجرام،

ناظمین افاده سی

003 اول زاماندان کی، ائتدی هفت آبا
امّهات ازدواجینی پیدا،

کتابین یازیلما سببی

004 بو سببدن من، ای حمیده سیر،
ائیله دیم نظم چوخ حکایت لر.

1 2 3 ... 54 >