آذری شعرلر

قیوامی معترضی

1200 عصرده گنجه ده یاشامیشدیر

دابوندان سوچاغلایر اوندا دورپارلار

سوسنی کونلومدن آپارمیش قرار
نرگیزی باشیماگتیرمیش خومار