آذری شعرلر

محبت اهلی، ناصح طعنۀ اغیاردان قاچماز

گؤزون قربانی، آه ائتمه، غم هجرانه صبر ائیله،
اگر کؤنلون دؤنه هجران الیندن قانه، صبر ائیله،