آذری شعرلر

رباعی

آلدیقجا اله ساغر صهبای صبوح
آرترار اثر ذوق دل و راحت روح،

رباعی

ادوار زمان دائرۀ حیرت ایمیش،
اسباب جهان مهالک و محنت ایمیش،

رباعی

افغان دیر ایشیم سرو خرامانین ایچون،
قان دیر جگریم غنچۀ خندانین ایچون،

رباعی

ای باد، قیل احوالیمی جانانیمه عرض،
سرگشته لیگیم سرو خرامانیمه عرض،

رباعی

ای ذاتینه ممکنات برهان وجوب،
ثابت سنه امتناع امکان عیوب،

1 2 3 ... 14 >