آذری شعرلر

قد انارالعشق للعشاقی منهاج الهودی!

001 قد انارالعشق للعشاقی منهاج الهودی!*
سالک راه حقیقت عشقه ائیلر اقتدا.

آشکار ائتمز مانا

002 یار جور ائتمز مانا، اغیار تعلیم ائتمه دن،
بالله، اغیار ائیله ین احسانی یار ائتمز مانا.

جگر پاره لری

003 جانیمین جوهری اول لعل گوهرباره فدا،
عمرومون حاصلی اول شیوۀ رفتاره فدا.

ایچ مئی ناب کی

004 غمدن اؤلدوم، دئمدیم حال دل زار سانا،
ای گل تازه، روا گؤرمدیم آزار سانا!

ای کمان ابرو

005 غمزه سین سئودین، کؤنول، جانین گرکمزمی سانا؟
تیغه وردون، جسم عریانین گرکمزمی سانا؟

1 2 3 ... 58 >