آذری شعرلر

میرزا شریف نازی اردبیلی

اردبیلده آنادان اولموشدور

زاهد ایستر خالقی

عاشیق ثابت قدم عالمده گر پروانه دیر
ناری هیجرینه یانان پروانه ده ن مردانه دیر

هرگوشه و کنارده همدم رفیق لر

یارین ایینی من آلیرام نو بهارده ن
هرسنبل و خیاله سالیر زولفی یارده ن