آذری شعرلر

زیبا خانم لعلی

اردبیلده یاشامیشدیر

آغام جانی

پریشان ائیله سم زولفی پریشانی آغام جانی
پریشان ائیلرم مجموع دونیانی آغام جانی